IFRS – fördjupning

Redovisning

Denna fördjupningskurs ger dig kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer.

IFRS – fördjupning
27 - 28 sep 09:30 - 16:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm

Kursbeskrivning

 

Denna fördjupningskurs är en påbyggnad till vår endagskurs IFRS – grundläggande. Du får ta del av praktiska erfarenheter från kurslärarnas arbete som redovisningsspecialister, vi diskuterar vanliga fallgropar vid tillämpningen av IFRS och du får veta mer om områden där det i många finansiella rapporter finns förbättringspotential.

Kursinnehåll

Särskild genomgång kommer att ske av

 • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
 • IFRS 3 Rörelseförvärv
 • IFRS 10 Koncernredovisning
 • IFRS 11 Samarbetsarrangemang
 • IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklande verksamheter
 • IFRS 8 Rörelsesegment
 • IFRS 13 Värdering till verkligt värde
 • IAS 19 Ersättnngar till anställda
 • IAS 23 Låneutgifter
 • Värdering av immateriella tillgångar i förvärv och nedskrivningstest av goodwill
 • Finansiella instrument
 • Intäktsredovisning

Förkunskaper

Du förväntas ha viss grundkunskap om IFRS.

Välplanerat, bra framfört av lärare som kan sitt ämne och bra dokumenterat. Kort sagt jag är mycket nöjd!

Anders Löfgren, auktoriserad revisor, EY.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursen riktar sig primärt till dig som är ekonomi- och redovisningsansvarig, revisor, redovisningskonsult, eller handläggare av kvalificerade boksluts- och redovisningsärenden. Du arbetar med eller i bolag som ska upprätta en redovisning i enlighet med IFRS.

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare

Lärare

 • Pernilla Lundqvist

  Redovisningsspecialist
  Ernst & Young AB
  Pernilla är ekonomie doktor, redovisningsspecialist på EY, adjunkt vid Handelshögskolan i Göteborg och ledamot i Redovisningsutredningen. Hon är en mycket uppskattad lärare på FAR och är också ansvarig för FARs IFRS-dag.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse